TGB通訊》108  2008.09

Mài koh ka-tī ! / Pasuya

ka-tī 做得來--ê ! / Sin

Góa 頭路 / Gio̍k-hōng

西 kap 國際觀 / Phek-iàn

Siáⁿ-mih 是順? / Kaut

文化戰爭 / Tek-hôa

Chhōe 出源 / Chùn-kiat

20冬來 錯誤 kap 矛盾(4) / Tek-hôa

心靈地圖(5) / Bûn-chhái

蘭嶼記情(3) / Bûn-ngá

1(2) / Noya

 

 

 

Mài kohka-tī !

Pasuya

 

8 14 暗時, lán-lâng 7 月半, 陳水扁「律師」開記者會 kā 台灣人會失禮, 承認 tī 海外有秘密口座, i bòai koh ka-tī, mā bòai koh 騙別人--a.

 

814晚上,舊曆7月半,陳水扁「律師」召開記者會向台灣人道歉,承認在海外有秘密帳戶,他不要再騙自己也騙別人了。

 

今年 tī 中華民國立委 kap 總統選舉, 民進黨 sio 連續大輸, 陳水扁落任總統 chìn , koh piak 出邱義仁事件, 死忠 sio-thīn ê 支持者 ut-chut to iáu-bōe tháu, chit-má 陳水扁承認有海外口座, tō ná tùi 支持者 ê chhùi-phóe 大力 koh siàn--. Kā 民進黨 hōaⁿ 當做是台灣人「出頭天」支持者, 1 時間 soah chhùi 變鴨 chhùi, bē-su é-káu teh kiáⁿ, 苦杯一直 ǹg 腹肚底吞--.

 

今年在中華民國立委和總統選舉,民進黨接連大敗,陳水扁卸任總統前,又爆出邱義仁事件,死忠的支持者鬱卒尚未消解,現在陳水扁承認有海外帳戶,就等於又甩了支持者一巴掌。把民進黨執政當做是台灣人「出頭天」的支持者,立刻雞嘴變鴨嘴,有如啞巴壓死子,苦酒只能一直往肚裡

 

---, 台派頭人 soah kiàn-siàu tńg siūⁿ , 開始 sōan 陳水扁, koh 有人叫陳水扁緊去死死--leh. 過去, 陳水扁政權 kiàn-pái 若出包, chiah-ê 台派頭人 soah lóng 替陳水扁背書, in 講國民黨 chau-that 台灣人 10 , 民進黨 chiah kā lán thún 5 , iáu 是比國民黨 khah 進步, 繼續 kā 支持者 熱情 kōaⁿ 去「鞏固領導中心」. Taⁿ in siáⁿ 立場大聲? In beh kàn-kiāu 陳水扁 chìn , ka-tī kám 免先 kā 台灣人會失禮?

 

接著,台派頭人見笑轉生氣,紛紛痛罵陳水扁,還有人叫陳水扁趕快消失。每次陳水扁政權出包,這些台派頭人都一再地為陳水扁背書,他們說國民黨蹧躂台灣人10分,民進黨只蹧躂我們5分,還是比國民黨進步,繼續將支持者的熱情引去「鞏固領導中心」。如今他們有啥立場大聲?他們要痛罵陳水扁前,自己難道不必先向台灣人道歉嗎?

 

Hiau-pai 無落魄 , taⁿ 陳水扁 lak --a, 過去 png 陳水扁「總統」福氣 chiah thang la̍k la̍k hiah-ê 政客, koh kā 陳水扁 chàm 1 kha; éng-kòe tī --家邊--á phô͘-phô͘-tháⁿ-tháⁿ, taⁿ soah sûi kah lī-lī-lī,góa bē koh 相信 in tau --a......」龜笑鱉無尾! Chiah-nī 現實, chiah-nī 無情無義, chiah-nī m̄ kiàn-siàu! Chit 種人若 koh ē tiâu, koh hō͘ in thang chhàng-chhiu, án-ne, 台灣社會 kám iáu 有是非 kap kiàn-siàu ?

 

囂張無落魄的久,現在陳水扁落衰了,過去依仗陳水扁「總統」的福氣才得以有權有勢的那些政客,卻趕緊落井下石;以往緊抱陳家大腿,現在卻立即劃清界線,「我再也不相信他家講的話」龜笑鱉無尾!這麼現實、這麼無情無義、這麼不知慚愧!這種人若還能選得上,台灣社會還有是非和廉恥心嗎

 

Lán ē 行到今 chit-ê khám-chām, lóng ka-tī 做得來--ê, taⁿ 7 月半鴨 á m̄ 知死, chiah tū-lān siūⁿ 2 , 台灣人 tō 開始 chòaⁿ 出各種理由來 am 護陳水扁: mài hō͘ 國民黨設計--, 海外口座是台獨基金......, tō mā bē-sái 承認過去支持民進黨, thīn 陳水扁是 m̄-tio̍h--ê!

 

我們會走到今天這種地步,是咎由自取,如今七月半鴨仔不知死,賭爛生氣兩天,台灣人就開始編出各種理由來維護陳水扁──不要被國民黨設計了、海外帳戶是台獨基金,就是不敢也不能承認過去支持民進黨、死挺陳水扁是不對的!

 

Tio̍h tō tio̍h, m̄-tio̍h tō m̄-tio̍h! Lán iáu ǹg 望有 1 工正經 ē-tàng 有尊嚴, khiā-thêng-thêng, tō mài koh ka-tī ka-tī !

 

對就是對,錯就是錯!我們若仍希望能有尊嚴、抬頭挺胸的一天,就不要再自欺欺人!

 

 

 

ka-tī做得來--ê !

Sin

 

政治鬥爭? He A--á ka-tī 做得來--ê!

 

政治鬥爭?那是阿扁咎由自取!

 

A--á kā 國民黨 追殺定位做政治鬥爭, siōng tāi-seng 影響--tio̍h-ê 是台派團體 8/30 ê 遊行, 百面 ē hông 操作做「挺扁」kap反馬, 本底「爭主權, 顧腹肚訴求 koh ē hông khàm ---a.

 

阿扁將國民黨的追殺定位為政治鬥爭,首先衝擊到的將是台派團體的830遊行,勢必被操作成「挺扁」與「反馬」的戲碼,原本的爭主權、顧肚子訴求又會被模糊了。

 

A--á ē hō͘ 國民黨追殺, 完全是 i ka-tī 做得來--ê. Mài bē --, i chhím 當選 tō kap 蔣家 大特務頭王 ak ; mài bē --, i bat 講『即使動搖國本拉法葉案也要水落石出』; mài bē --, siáng 1 pái koh 1 pái hō͘ 台灣人傷心絕望.

 

其次,阿扁被國民黨追殺完全是他咎由自取。別忘了,他剛當選時就去緊握蔣家頭號鷹犬王的手;別忘了,他說過即使動搖國本拉法葉案也要水落石出;別忘了,是誰一次又一次地讓台灣人傷心絕望。

 

台灣人! Che kám lán beh ài ê 國家? 台灣人! Chit 款無是非 政治, lán beh koh 忍受 jōa ? 台灣人! Lán 若無對政客殘忍, tō 是對 lán ê kiáⁿ 孫殘忍! Lí --?

 

台灣人!這個是我們要的鄉愿國家嗎?台灣人!這種是非不分的政壇我們還要忍受多久?台灣人!如果我們不對政客殘忍,就是對我們的子孫殘忍!你知道嗎?

 

借用 1 ê 網路朋友講 , lí ē tio̍h góa tī 網路頂 文字, m̄-koh lí bē tio̍h góa tī keyboard ê 目屎!

 

套用一位網友說的話,你看得見我螢幕上的字,可是你看不見我滴落鍵盤的淚!

 

經過 chiah chē 事件, 台灣人 iáu 是無法 tō͘ 發展出正直 品格, án-ne góa kan-taⁿ ē-tàng , lán 確實無資格起造 1 ê 新國家, hông chau-that ê 工人, 農民, 漁民, 原住民 chiah-ê 勞動大眾, mā 應該繼續 hông chau-that. Lí 若連自救 勇氣 to , 耶和華 nah tio̍h 派天兵天將來 kā lí 幫贊--leh?

 

歷經了這麼多事件,作為台灣人還是無法發展出正直的品格,那我只能說,我們的確沒有資格擁有一個新國家,該被奴役的工農漁原住民等勞動大眾也應該繼續被奴役。當你連自救的勇氣都沒有了,耶和華又何必天兵天將來幫助呢?

 

 

 

Góa 頭路

Gio̍k-hōng

 

Tńg chit 公司上班個外月--a, kap 4 冬前 siōng kâng, t是原本台灣屬「亞太平洋區」, chit-má soah 做「大中國區」; 當然, 直屬 mā ùi芬蘭, 澳洲人, 新加坡人」, 換做 t北京 中國人.

 

回來這間公司工作一個多月,跟4年前最大的不同,就是本來台灣屬於「亞太平洋區」,現在改成屬於「大中國區」;當然,直屬的老闆也從「芬蘭人、澳洲人、新加坡人」,換成在北京的中國人。

 

1993 年出業到 taⁿ, góa 一直 lóng t國公司 美商 iah 歐商公司 chia̍h 頭路. , 台灣 lóng 屬「亞太平洋區」. M̄-koh 中國經濟--來了後, chiah-國公司為 tio̍h「同文同考慮, iah beh mo͘h 國大 心態, choaⁿ-á k台灣列入去大中國市場 ê 1 .

 

自從1993年畢業以來,我一直都在跨國公司的美商或歐商公司工作。依過去的經驗,台灣都是屬於「亞太平洋區」。不過,中國經濟起來以後,這些跨國公司基於「同文同語」的考量,或是想抱中國大腿的心態,就將台灣列入大中國市場的一區。

 

目前 ùi 公司 結構看--, 中國內部 pun 做東, 西, , 4 , 台灣 kap 香港, 澳門 hông pun tī kāng 1 , pìⁿ 做大中國區內底 ê 1 ê 小區. Chit 款安排, 台灣 地位 tō 真明顯--a, 台灣 tio̍h-ài kā 中國 頂司報告. M̄-koh 台灣 通訊已經行到 3 G~3.5 G技術, 中國 iáu kan-taⁿ 2 G niâ; 台灣接 kap 營收, mā ē-tàng kap 日本 iah 是韓國 kāng 1 , án-chóaⁿ 韓國 pìⁿ 做中國 ê 1 ? Tō 因為「同文同語, tio̍h-ài 委屈變做中國 ê 1 部份? chē 公司內部先進 系統導入, tō 因為屬 tī 中國區, 台灣 koh hō͘ 中國拖累--tio̍h leh!

 

目前從我工作公司的架構上看來,中國內部分為東、西、南、北四區,台灣、香港、澳門被分做一個區,成為大中國區內的一個小區。這樣的安排,台灣的地位再明顯不過,台灣得向中國的主管報告。然而台灣通訊已經在架設3G~3.5G的技術,中國目前卻只有2G;而且台灣接的案子與營收,也可以跟日本或韓國平起平坐,為什麼韓國不成為中國的一區?就因為「同文同語」,就得委屈變成中國的部份?許多公司內部先進的系統導入,就因為屬中國區,台灣還得受到中國的拖累呢!

 

Chhím tńg 去上班 , tio̍h chit 款結構了後, 心內有影感覺真悲哀. 台灣人 iah 是政府若是有台灣意識, nah ē-tàng 容允 tiàm tī 台灣 thàn chîⁿ ê 外商 án-ne bú? Koh 再講, chiah-ê 外商 siōng 大條 ê seng-lí tō 是國營事業, soah koh chiah chhàng-chhiu teh 壓制 lán ê 地位. 跨國資本 tī 中國 kám lóng tio̍h ǹg 中國政府 àⁿ , m̄ chhìn-chhái 得罪中國? Tī 台灣 跨國資本, soah 顛倒是台灣政府 kā in 得失! 中國 ē-tàng, nah ē 台灣 tō 是無法 tō͘ ?

 

剛回去工作,看到這樣的架構後,心裡真是感到悲哀。如果台灣人或政府有台灣意識,怎可容許在台灣大賺特賺、大撈特撈的外商這樣做?況且這些外商最大宗的生意就是國營事業,如此大剌剌地貶低我們的地位。跨國資本在中國不是個個得向中國政府低頭,不敢輕易得罪中國?在台灣的跨國資本反而是台灣當局不敢得罪的對象!中國行,台灣就是不行?

 

個外月 kap 中國 頂司 hām 同事 ê chih , góa 其實無 siáⁿ beh hiù--in, 對台灣 業務, in 有權 m̄-koh 掌握 bē tio̍h 實際 狀況, mā châi-tiāu siáⁿ-mih 決定, --是問 che he, soah 無法 tō͘ siáⁿ 實際 koh 有效 幫贊.

 

一個月來與中國直屬老闆及同事的接觸,我其實不太想鳥他們,對台灣的業務,他們有權卻無法真實掌握狀況,通常也做不了決定,總是問東問西,卻也提供不了多大的實質幫助。

 

Kap 中國人 chò-hóe khang-khòe, 實在真 thiám .

 

跟中國人一起做事,實在很辛苦。

 

 

 

西kap國際觀

Phek-iàn

 

,「國際觀chit- hiông-hiông pìⁿ 做真時 話題, 因為堂堂中民國 官員 k綠卡做是有國際觀. 綠卡對 lán 一般人實在是 13 天外 ê tāi-chì, tī chit-貿 島嶼, 大多數人民 tī chit-官員 chit-l了後, sûi hông phah 是無國際觀 . 除非 70 年代 經濟起飛根本是假--ê, , 台灣人 siōng t經濟 chit-t 經營, kan-taⁿ chit , tō bē-tàng 台灣人無國際觀, góa 判斷 chit- 官員不止 無常.

 

近來「國際觀」一詞突然成為熱門話題,起因為堂堂中華民國主事官員將綠卡與國際觀畫上等號。綠卡實在與平常人家距離太遙遠,在這個以貿易起家的島嶼上,大多數人民在他一席話之後,立即被打包塞進不具國際觀之流。除非70年代的經濟起飛根本是造假,否則,台灣人至少在國際經濟這個區塊有長期的經營,光憑這一點,就不能說台灣人沒有國際觀,我判斷這位發言者極端缺乏常識。

 

本底 góa án-ne--ê. M̄-koh chit-má góa 發現綠卡連結國際觀, 有另類 使用方法, 其實 koh bē pháiⁿ !

 

原來我是這麼認為。但現在,我發現綠卡連結國際觀的另類使用方法,其實也不錯用!

 

kúi 去病院 hō͘ 醫生看, 基本資料填了, 排半 po͘ 久了後, 總算輪 tio̍h góa 掛號, 掛號小姐看 tio̍h góa ê 出生欄問 góa, 19xx年是民國 kúi ?

 

前幾日到醫院就診,填完基本資料,排了半天隊之後終於輪到我掛號,掛號小姐看著我的出生欄問我19xx年是民國幾年?

 

Góa kā 應講 góa知民國. 小姐真有耐性 tī 19xx ē-kha 11 了後, taⁿ kā góa --1-ē. (小姐OS: Chit-ê 數字無可能變 kah chiah!) Sûi 決定放棄數學題, o̍at 頭問隔壁 掛號小姐, 總算得 tio̍h 正確 民國年代, 完成掛號程序. Góa 心內OS: 小姐, lí 一定無綠卡.

 

我回答她,我不知道民國。小姐耐心地在我19xx年的底下加上11之後,抬頭看看我。(小姐OS:這個數字不可能變得這麼老!)馬上決定放棄數學題,轉身問了隔壁的掛號小姐,終於得到正確民國年份完成掛號程序。我心中OS:小姐,你一定沒有綠卡。

 

tńg 工交通違規, hō͘ bih tī --á, 有殖民政權認證 執行交通勤務份子 cha̍h---, 用西元交代基本資料了, 菜鳥 góa 是民國 kúi , góa iáu kā 應講, góa知影民國. 菜鳥 -- bē-hiáu 數學, o̍at 頭問老鳥, 老鳥 soah pháiⁿ chhiuⁿ, pháiⁿ sàu góa kám 是中國人? (Góa OS: Lí 明顯有民族歧視!)Góa 當然 是中國人, góa 是台灣人!」「Lí 是台灣人 nah ē m̄ 知民國 kúi !(Góa OS: 草包, lí ê 民國真偉大 o͘h!)Góa tī 海外 tòa 10 外年, m̄ 知民國, 全世界 lóng 用西元, 台灣 kám 有禁用西元?Lō͘ 尾老鳥 chiah kā 菜鳥 講正確 答案. 離開 chìn , góa in 1 句話:Lín the̍h 綠卡 ho͘ⁿh? 莫怪無世界觀!

 

隔天,因故交通違規,被躲在暗處、取得殖民政權認證的執行交通勤務份子攔下,以西元交代基本資料,菜鳥份子問我民國幾年,我還是回答他,我不知道民國。菜鳥份子顯然不會算數,轉身問老鳥,沒想到老鳥份子臉色一沉,厲聲質問我是不是中國人?(我的OS:你明顯具高度民族歧視喔!)我當然m是中國人,我是台灣人!」「你是台灣人怎會不知民國幾年!」(我的OS:草包,你的民國很偉大喔!)「我ti海外toa 10外年m知民國,全世界攏用西元,台灣甘有禁用西元?」然後老鳥份子悻悻然地告訴菜鳥份子正確答案。離開之前,我問了他們一句話:「Lin無提綠卡houNh?莫怪無世界觀!」

 

西元 kap 民國 問題 tī lán 日常生活內底 tiāⁿ-tiāⁿ ē tú--tio̍h. Góa 發現, 除去殖民統治集團份子 大腦 lóng 真簡單以外, 生活 jú 安穩--ê 大腦 mā jú 簡單. Chiah-ê , hō͘ 別人恥笑 mā tú niā-niā, chi̍t-sut-á to 無超過.

 

西元、民國問題常常發生在日常生活之中。我發現,除了殖民統治集團份子的大腦都很簡單之外,愈是安穩生活的大腦也愈是簡單。這些人,接受別人的冷嘲熱諷是剛好而已。

 

 

 

Siáⁿ-mih是順?

Kaut

 

chi̍t-chām-界流 1 種名, 叫做「爭」, ia̍h 做「爭」.

 

最近一陣子工運界流行一種名詞,叫做「順法鬥爭」,也稱做「適法鬥爭」。

 

mài in án-chóaⁿ k法」kap「鬥爭」liâm tàu-tīn, chit----來真有戰 , m̄-koh 若用 góa 近讀法律 感想來看, chit-根本 t 充滿欺.

 

先不要談他們為什麼將「順法」和「鬥爭」放在一起,取這個名詞聽起來很有戰鬥性,不過若用我最近讀法律的心得來看,這個名詞根本就充滿了欺騙性。

 

1, 民國 憲法, 現此時已經像 1 張破漁網 á, koh án-chóaⁿ m b. 母法已經崩--, 其他 是有 thang 好到 toh 位去?

 

第一,中華民國的憲法,目前已像一張破漁網,再怎麼補也補不好。母法已經崩壞,其他的法又能好到哪裡呢?

 

2, 台灣現此時法律 用字 lóng 是抄其他國家--ê, 一般勞動大眾根本 tō 聽無, beh 了解 to 無法 tō͘, beh án-chóaⁿ kap 人鬥爭?

 

第二,台灣目前法律的用字都是抄自其他國家的,一般勞動大眾根本就聽不懂,連想要了解都沒辦法,要怎麼和人鬥爭?

 

3, kui-ê 勞動法令 lóng 是親資方--ê, lí 修改 1 , bîn-á-chài 立法院 koh 修改另外 1 , án-ne ê 鬥爭是 beh hō͘ 勞工 thiám-- o͘h?

 

第三,整個勞動法令都是親資方的,今天你修改一條,明天立法院再修改另外一條,這樣的鬥爭是要讓勞工累死嗎?

 

奇怪--ê , 無論是現此時 學術界 iah 是工運界, lóng 無提出對「順法鬥爭」質疑, ná chhan tī 雲頂 teh bú 運動, bē tio̍h 台灣 歷史 kap 結構性 問題, beh chiah-ê「進步人士」, góa iáu 是靠工人 ka-tī khah .

 

奇怪的是,無論是目前的學院界或工運界,都沒有提出對「順法鬥爭」的質疑,好像站在天頂搞運動,看不到台灣的歷史和結構性的問題,要靠這些「進步人士」,我看還是靠工人自己卡贏

 

 

 

文化戰爭

Tek-hôa

 

朋友 t文化團 chia̍h 頭路, góa 去看 kúi , m chia̍p kap i 討論 i tī khang-khòe 場看--tio̍h , hō͘ góa 對台灣 文化藝術 kap 文化運動 發展有 chi̍t-kóa .

 

朋友在文化團體上班,最近找我去看了幾場戲,也常與他討論到工作上觀察到的現象,讓我對台灣的文化藝術團體以及文化運動的發展有不少觀察。

 

其中 1 場《浮浪貢開花》,「金枝演社」結合歌 , o͘-phiat-lah(opera) kap 廳歌 show 演方式, khioh chiok 活性 材做劇本, 用笑 khoe koh khai-kho 演技, 現出台灣 50~60 時代 社會背景, mā 反映出現代台灣人心理 期待.

 

其中一場《浮浪貢開花》,「金枝演社」結合歌仔戲、歌劇(opera)和台灣餐廳歌舞秀的表演方式,以極生活性的題材為劇本,用詼諧又誇張的肢體語言,表現出台灣50~60時代的社會背景,也反映出現代台灣人的心理渴望。

 

kap in tī 舊年演出 另外 1 戲《玉梅與天來》sio phēng,《浮浪貢開花》內容設計普 á, mā khah 欠缺 ē hō͘ 人思考 諷刺性, m̄-koh in 運用 lán 生活--nih chiâⁿ sù-siông ê 題材, koh 使用 lán 社會--nih siōng 生活化 台語, in ê 演出 kā 觀眾 giú tǹg 去性命 kap 生活 tì--nih, 真有感染力.

 

若與他們去年演出的《玉梅與天來》相比,《浮浪貢開花》的內容鋪排較平常,也較缺乏引人思考的諷刺性,然而他們運用我們生活中極為平常的題材,又使用我們社會生活化的台語,他們的演出把觀眾拉回到生命和生活的記憶裡,非常有感染力。

 

tio̍h 使用台語 表演, 一般人 siōng tāi-seng --tio̍h-ê 一定是歌 iah 是布袋戲, m̄-koh iah 是布袋戲 全是「教忠教孝」意識, China tiâu chiâⁿ . 頂段講--ê hit 款劇團雖 bóng 台灣主體性 自信 iáu 無夠 chāi,「文化中國」kap「族群融合」 mā iáu bē , m̄-koh sio 比較來看, 顛倒 khah 值得來 kā o͘-ián, mā khah ē hō͘ 一般台灣人 tī --nih chhōe-tio̍h 自信. 問題是, in soah hām beh 維持--- to chia̍h .

 

講到使用台語的表演,一般人首先會想到的一定是歌仔戲或布袋戲,但是歌仔戲或布袋戲的戲幾乎都是「教忠教孝」的意識,China毒太深了。上述那類劇團雖然台灣主體性的自信仍不夠穩固,也尚未跳離「文化中國」和「族群融合」的迷思,然而若比較之下,反而更值得來支持,也能讓一般台灣人於戲裡找到自信。問題是,他們連維持下去都很吃力。

 

khah 有明確 政治意識 kap 社會批判思想, 反映出社會現實, chit 款文化藝術活動 影響力百面比政治 iah 是社會運動 koh-khah .

 

若有明確的政治意識和社會批判思想,反映出社會現實,這種文化藝術活動的影響力必定比政治或社會運動更為強大。

 

Chit kúi 冬來, 經過所謂 「本土化」了後, tī 主流社會內底, 台語 iah 台灣文化 iû-gôan hông 看做是「俗民化」「生活性」, 無夠 iù-siù, 當然 tī 資源分配 mā --, kan-taⁿ thang khioh pun chhun--ê.

 

這幾年來,經過所謂「本土化」洗禮後,在主流社會中,台語或台灣文化仍然被視為「庶民化」「生活性」、不夠精緻細膩的地位。當然在資源分配上,只能分到別人吃剩的資源。

 

文化藝術 發展, 實際上 kap 統治階級 支持有真大 關係. 台灣自早 tō 一直受外來者統治, m̄-bat 發展出在地 ka-tī  ê 統治階級, lán khah 早歐洲 貴族 kap 教會, mā 無現代國家統治地位 資產階級, koh-khah 無第三世界國家 民族資本家, 台灣社會殖民 性質 mā iáu 無消除, lán to iáu-bōe 戰贏統治霸權--leh, lán ê 文化 kap 價值認同 beh nah thang pìⁿ 做主流, beh nah ē 有自信來 chiâⁿ chit-ê 社會 主體?

 

文化藝術的發展,實際上和統治階級的支持有著極大的關係。台灣自早就一直遭受外來者統治,不曾發展出在地自己的統治階級,我們沒有以前歐洲的貴族和教會,也沒有現代國家統治地位的資產階級,更沒有第三世界國家的民族資本家,台灣社會的殖民性質也仍未剷除,我們尚未戰勝統治霸權,我們的文化和價值認同怎麼有可能成為主流,又怎麼會有自信來成為這個社會的主體?

 

Beh piàⁿ-tó 中華民國體制, beh 改變台灣被統治 狀態, 起造公平合理 新社會, tāi-seng tio̍h-ài hō͘ lán ê 思想, 文化 kap 價值體系有夠勇, chiah 有夠力來對抗 kap 瓦解統治者 優勢霸權.

 

要對抗中華民國體制,要改變台灣被統治的狀態,起造公平合理的新社會,首先就應先讓我們的思想、文化和價值體系夠壯大,足以來對抗並瓦解統治者的優勢霸權。

 

台灣 本土企業家óa-hù chit-ê 體制, 靠無合理政策 kap 特權, chiah 有今 經濟優勢地位, beh, in mā 是用做 seng-lí thàn-chîⁿ ê 思考, kan-taⁿ ē 投資成功 koh 主流 文化藝術活動. Ah 若有資源有影響力 hiah-ê 本土派頭人, in 主要 「投資」lóng hē tī 政治面 短期輸贏, in kám hit-lō 眼界 beh 長期支持文化運動? In kám beh 對抗, beh 瓦解統治霸權 kap 價值體系 思考 kap 企圖?

 

台灣的本土企業家是依附這個體制,靠著不合理的政策和特權,才有今天的經濟優勢地位,以他們做生意的附加利益思考,只會投資成功且是主流的文化藝術活動。至於有資源、有影響力的那些本土派頭人,他們主要的「投資」是在政治面的短線操作,他們豈有長期支持文化運動的眼界?又豈有要對抗、瓦解統治霸權和價值體系的思考與企圖?

 

Thô͘ 無夠肥, -- kám ē ?

 

土壤若不夠肥沃,播下的種子怎麼茁壯?

 

台灣社會 m̄-nā 政治上受壓制, 經濟上受剝削, mā m̄-nā 文化, 語言 kap 歷史記 tì hông 扭曲, hām 精神 kap 心理 mā hō͘ 外來統治體制形成 文化霸權 thún-ta̍h tah (chiah ē ta̍k-ê lóng ut-chut thang siau-tháu). Tī 文化霸權 戰爭, lán 根本 bē-chēng tō kah thiám-thiám--a!

 

台灣社會不只是政治上受壓制、經濟上受剝削,也不只是文化、語言和歷史記憶被扭曲,連我們的精神和心理也被外來統治體制形成的文化霸權踐踏在腳底(才會大家都鬱卒難消透)。可是,在文化霸權的戰爭上,我們根本還未開戰,就已經豎起白旗了!

 

 

 

Chhōe出源

Chùn-kiat

 

Tī chit-制之下, ùi 去到 chit-má, 到未來, 不公不義 ê tāi-ch ch chē, 有真 chē kó͘-chui 台灣人做 chiâⁿ chē phah-piàⁿ, beh chiah-不公不義 ê tāi-chì, in 精神真值得, m̄-koh 無先 k歷史 真相 thiah hō͘ , 對源來做改, 枝葉 ê tāi-ch chē, án-ne kan-taⁿ 是分散力 niâ.

 

在這體制之下,從過去到現在,甚至到未來,不公不義的事情太多太多,有很多可愛的台灣人對不公不義的事情做了努力,精神是值得肯定,但如果沒有清歷史真相,針對源頭去改變,枝枝葉葉的事太多太多,只是分散力量而已。

 

(法律, 政機, 軍隊, , 特務等等「有形力)是國家 ài --ê, 國家是為人民服務, 透過國家 決人民 ; 對外維主權, 對內保人民性命 kap 產安全. 以上是對正常 國家來講, m̄-koh 若是「殖民地體制」--leh? 殖民地體制 tō m̄ teh 為人民服務, i teh 控制人民, 是為殖民統治者 teh 服務,透過 in 設計 規則(像法律, 教育, 媒體......等等) sńg-tn̄g 人民, che tō 是「愚民政策」, 必要 時甚至 beh ài lí ê 性命. 殖民統治者 kan-taⁿi kā 統治機器(體制) la̍k hō͘ tiâu tō . 殖民地體制主要是透過「政治力量」來剝削「經濟利益」, chiah koh chiah-ê 剝削-- 「經濟利益」, 翻倒頭來加強「政治力量」, tō án-ne 一直 ká---, 一再鞏固 in ê 殖民地體制.

 

體制(法律、行政機關、軍、警、特務等等「有形力量」之集合)是國家必須有的,國家是為人民服務,透過國家體制的力量解決人民的問題;對外維護主權,對內保護人民性命和財產安全。以上是針對正常國家而論,但相對地,如果這個體制是「殖民地體制」呢?殖民地體制就不是為人民服務,它是在控制人民,它是為殖民統治者在服務,透過精心策劃的規則(舉凡法律、教育、媒體等等)來愚弄人民,也就是「愚民政策」,必要時甚至要你的性命。殖民統治者只要緊抓統治機器(體制)就可。殖民地體制主要是透過「政治力量」剝削「經濟利益」,再將所獲得的「經濟利益」回頭加強「政治力量」,如此惡性循環,一再鞏固其殖民地體制。

 

翻頭來檢討 tī 台灣 中華民國, 到底 kám 是外來體制(殖民地社會). , tī 體制內所有 改革 tō lóng 是必要--ê, mā tio̍h--ê (án-ne chiah ē hō͘ 體制 jú jú 對人民有利); m̄-koh 若是殖民地社會--leh? Án-ne tō m̄ 是透過體制內改革 方式 tō ē-sái--a, beh 徹底改變, tio̍h-ài 有體制外 力量(體制外 革命), chiah ē-tàng 推翻體制. 殖民地社會 體制內改革, 若無結合體制外 力量, án-ne 體制內 改革 tō ē 變做是 teh「鞏固」外來殖民體制, koh-khah 無法 tō͘ 推翻體制.

 

回頭檢討在台灣的中華民國到底是不是外來體制(殖民地社會)。如果不是,那在體制內所有的改革都是必須,也是對的(如此可使體制愈改愈好有利於人民);但如果是殖民地社會呢?那就不止透過體制內改革的方式,如果要徹底改變,就必須有體制外的力量(體制外的革命),才能推翻體制。如果殖民地社會的體制內改革,沒有結合體制外的力量,那體制內的改革只是變成「鞏固化」外來殖民體制而已,更加無法推翻體制。

 

Taⁿ, 中國黨結合中國共產黨 beh「聯共制台」, tī chit 款危險 處境, lán beh án-chóaⁿ? 台灣 未來 beh án-chóaⁿ? Lán tng khiā tī 歷史 雙叉路口, lán chit 代台灣人若 beh 為台灣做出選擇, tō 不得不來重頭思考: án-chóaⁿ 台灣人 400 年來一直受外來者 統治--leh?

 

如今,中國黨結合中國共產黨要「聯共制台」,在如此危險的處境下,我們該如何?台灣的未來怎麼辦?我們正處在歷史的十字路口,我們這一代的台灣人若願為台灣做出抉擇,就不得不重新思考:為什麼台灣人400年來一直受外來者的統治呢?

 

Ài chhōe 出問題 根源(看清楚 chit-má 台灣是殖民地社會), 團結眾人 力量(體制內改革 kap 體制外革命), 對抗中國, chiah thang 獨立建國, 起造 lán 台灣人 國家(體制), 1 ê 公平, 正義 koh 人性化 獨立台灣國.

 

只有找出問題的根源(認清現在台灣是殖民地社會),團結眾人的力量(體制內改革與體制外革命),對抗中國,才能獨立建國,建立一個屬於台灣人的國家(體制),一個公平、正義和人性化的獨立台灣國。

 

 

 

20冬來錯誤kap矛盾(4)

Tek-hôa

 

民主進步黨

 

進黨 tī 20 冬來台灣人反國民黨運動是 siáⁿ-mih 角色? 進黨 koh ē ǹg toh ?

 

民進黨在20年來台灣人反國民黨運動裡扮演什麼角色?民進黨接下來會怎麼走?

 

進黨 是反抗 , in 自頭 tō 是中華民國體制 反對黨, 是「忠誠」在野黨. 進黨自黨外時期, taⁿ, in 傳統, 是日本時代台灣地主 kap pē-kiáⁿ 時代民主運動 主張, 是「治」「同化」, 自頭 tō m̄ beh ián-t外來, 倒是求統治者開選舉 kap 政權, ǹg 望外來政權 ài「本土化」.

 

民進黨不是反抗體制的「革命黨」,他們自始就是中華民國體制的反對黨,是「忠誠」的在野黨。民進黨自黨外時期、創黨至今,所延續的傳統,是日本時代台灣地主階級和蔣記政權時代民主運動的主張,是「自治」「同化」路線,從來就沒有要推翻外來體制,反倒要求統治者開放選舉和參政權,期待著外來政權要「本土化」。

 

80 年代尾期, 創黨了後 民進黨 sui-bóng 有議會路線 kap 群眾路線 衝突, 終其尾 iáu sa「民主化」kap「進入體制反體制」口號, 來結束 chit 場路線鬥爭. 反體制 人民運動力量, án-ne hō͘ 民進黨 kōaⁿ 入去體制, pìⁿ 1 1 選票, pìⁿ in kap 國民黨 kà ê bá-kuh.

 

到了80年代後半,創黨後的民進黨雖然有議會路線和群眾路線的衝突,最後以「民主化」和「進入體制反體制」的口號,結束了這場路線鬥爭。反體制的人民運動力量,就這樣被民進黨轉移進去體制,變成一張張的選票,成為他們和國民黨角力的後盾。

 

1996 年建國黨成立, 接續民進黨 ê kha 步參加選舉, gia̍h「用選舉來檢驗運動成果」 á, koh-khah 加強「進入體制反體制」思考.

 

1996年建國黨成立,跟隨民進黨的腳步參加選舉,舉著「用選舉來檢驗運動成果」的旗號,再次強化了「進入體制反體制」的思考。

 

民進黨 chit-chūn hōaⁿ 律師派, 90 年代中期開始, tak 贏許信良, chiah tio̍h 民進黨內 主導權, m̄-koh 民進黨 chit-má teh --ê, tú-tú lóng 是許信良過去主張 路線: 大和解, 大聯合, 大轉型, 選舉總路線, 西進中國, 3 年執政. Kāng 訴求, 許信良 hông 當做 su̍t-á, 陳水扁 soah pìⁿ 做台灣人 beh 鞏固 領導中心.

 

民進黨當前掌權的律師派,是90年代中期起,鬥贏許信良,才奪取了民進黨內的主導權,然而民進黨現在的路線,卻都是過去許信良所主張的:大和解、大聯合、大轉型、選舉總路線、西進中國、三年執政。一樣的訴求,許信良被貶為卒仔,陳水扁卻成為台灣人要鞏固的領導中心。

 

靠被壓迫大眾 支持 kap 寄望, mā 不滿國民黨統治 人民 tī 街頭 chhia-piàⁿ, 民進黨 chiah chit-má tī 體制內底 空間. M̄-koh 所謂「進入體制反體制」, 到底 hō͘ 台灣社會--ê siáⁿ? 軍公教 18%特權, ùi 行政命令 pìⁿ 做有法律 保障; 農會漁會 改革, kā 地方派系 利益「合法化」; 金融改革, kā 人民血汗 chîⁿ, kōaⁿ hō͘ 銀行 tú 財團 ê phàⁿ-siàu; 國民黨 kui-phâng ê thiāu-á-kha 利益體系無崩盤, 顛倒 ài 去符合 chit 套運用規則; ián-t國民黨, soah 轉換做體制內 「政黨輪替」; 無突顯中華民國佔領台灣, soah pìⁿ 做承認「台灣 tō 是中華民國」; tio̍h 執政, óa-h優勢階層, 認同主流價值, kap 被壓迫階級 jú jú hn̄g.

 

靠被壓迫大眾的支持和期待,也靠不滿國民黨統治的人民在街頭抗爭,民進黨才有今日在體制內的空間。但是所謂「進入體制反體制」,到底給了台灣社會什麼改變?軍公教18%特權,從行政命令變成有法律的保障;農漁會改革,將地方派系的利益「合法化」;金融改革,把人民的血汗錢,拿去給銀行抵銷財團的呆帳;國民黨的樁腳分贓體系沒有崩解,反而得去符合這套運用規則;沒有消滅國民黨,卻變身成體制內的「政黨輪替」;沒有突顯中華民國佔領台灣,卻反而承認「台灣就是中華民國」;為了執政,依附優勢階層,認同主流價值,和被壓迫階級愈離愈遠。

 

中華民國體制統治造 chiâⁿ ê 不公不義, 透過「改革」手續, soah 顛倒換 tio̍h「合法」kap「合理」地位. Che tō 是所謂「進入體制反體制」成果!

 

中華民國體制統治形成的不公不義,藉由「改革」的手續,換得了「合法」和「合理」的地位。這就是所謂「進入體制反體制」的成果! 

過去 8 冬來, 民進黨一直用「國會無過半」做借口, 來解說 in ê 無能. 民進黨自頭 tō m̄-bat tī 國會過半, 刑法 100 條是 án-chóaⁿ 廢除--ê? 萬年國會是 án-chóaⁿ 解散--ê? 主張台獨是 án-chóaⁿ bē koh hông lia̍h--? Hit-chūn 民進黨 m̄-nā 無過半, 10% ê 席次 to , chit-má ke kúi-nā 席次, soah 顛倒 siáⁿ-mih to bē ? 問題到底出 tī toh? Hiah-ê 所謂「民主」成果, kám 是靠民進黨 tī 國會, tī 體制內底 piàⁿ---ê? Iah 是人民群眾 tī 街頭 鬥爭換---ê.

 

過去8年來,民進黨一直用「國會未過半」當藉口,來解釋他們的無所作為。民進黨自始就不曾在國會過半,刑法100條是怎麼廢除的?萬年國會是怎麼解散的?主張台獨又是怎麼不再是叛亂犯的?當時民進黨不但未過半,連10%的席次都不到,現在多出了數倍的席次,反倒什麼都做不成?問題出在哪裡?那些所謂「民主」的成果,是靠民進黨在國會、在體制內爭取來的?還是人民群眾在街頭的鬥爭換來的。

 

所謂「進入體制反體制」, 事實上是本土優勢(買辦)階層 kap 入去體制 政客, 用「清廉, 本土, 愛台灣, 民主化」chiah-ê 口號, 動員人民大眾 熱情 kap 支持, hō͘ in thang kap 舊國民黨勢力 hoah pun 資源. Lán kan-taⁿ in lak 內底 ê kho͘-jí-á!

 

所謂「進入體制反體制」,事實上是本土優勢(買辦)階層與進入體制的政客,用「清廉、本土、愛台灣、民主化」這些口號,動員人民大眾的熱情和支持,讓他們得以與舊國民黨勢力喊價分食資源。我們只是他們口袋裡的籌碼!

 

Koh 接續---, tio̍h 選票 kap 主流形象, tio̍h in ê 政治舞台, tio̍h in tī 體制內 權力 kap 利益, 民進黨 ē jú jú 強調中間路線, ē jú jú kap「台獨意識型態」切 hō͘ .

接下來,為了選票和主流形象,為了他們的政治舞台,為了他們在體制內的權力和利益,民進黨會愈來愈強調中間路線,會愈來愈和「台獨意識型態」劃清界線。

 

用事實來檢驗, 所謂「進入體制反體制」, beh 推翻消滅中華民國, iah teh 延續中華民國? beh 瓦解中華民國體制, iah teh kā 台灣「中華民國化」?

 

用事實來檢驗,所謂「進入體制反體制」,是要推翻、消滅中華民國,或是在延續中華民國?是要瓦解中華民國體制,或是在將台灣「中華民國化」?

(後 1 期繼續)

 

 

 

地圖 (5)

Bûn-chhái翻譯

 

愛情網

 

Kap 愛有關 錯誤觀念, siōng 有力 mā siōng kài hông 接受--ê kā「愛情網」當做愛, 至少是愛 表現. Lak tī , 理所當然 認為「góa --i, i --góa. Che出現 2 ê 問題:

 

Tāi , 牽連 tio̍h kap 兩性之間 欲望. Lán 不管 jōa-nī-á kiáⁿ-jî, lán 無可能 hām in 戀愛; sui-bóng 大部份人有親密 同性朋友, mā bē liu 入去情網--nih (同性戀除外). Lán 往往是意識 iah 是暗意識 性動機 lak 入去愛情網.

 

2, lak 入去 tī 愛情網á ê 經驗, 百面百無長久, 早慢 ài pê---. M̄ 是講 lán 無愛 hit-ê --a. jia̍t-phut-phut ê 感情總 漸冷, 蜜月有結束 , 浪漫花蕊 lian--, 消無--.

 

Beh 了解墜落愛情網 , bē-tàng 避免 結局是 siáⁿ ? Ài 先對心理學「個體界限」做 kóa 說明. 一般人認為, 嬰兒 tú --- kúi 個月來, iáu bē-hiáu 分別 ka-tī ham̄ 外界. Ka-tī kha tín , kioh-sī 全世界 tòe leh . 腹肚 iau, ta̍k-ê lóng hām i kāng . Ma-ma 唱嬰, 認做ka-tī ê . Ē tín , bē tín --ê, lí, góa, 個體, 世界, 新生兒 bē-hiáu 區別.

 

經驗增加, 漸發見ka-tī ê 世界 hām 其他部份無 kâng. 腹肚iau, ma-ma 無一定 ē sûi , beh sńg, ma-ma 可能無趣味, i ê 意願 kap ma-ma ê 行為完全無kâng,góa意識開始發展. 一般相信, ma-ma hām á ê 關係是培養自我意識 搖籃. 觀察 tio̍h hān ma-ma--, iah ma-ma 遭受迫害, 干擾, 自我意識 發展 tō ē 出現障礙.

 

嬰兒出世第 1 , o̍h ē-hiáu 分別 ka-tī hām 外在世界, 了解 ka-tī ê 身材大細 hām 體力限制, che tō lán bat ê「個體界限」.

 

到青春期, 甚至成年以後, jú jú 向心理方面發展. 比如講, 2~3 歲認清 ka-tī ê 能力有限, tī che chìn , 明知 ma-ma 無一定 i ê 意思, iáu ē kā ka-tī ê 願望 hām ma-ma ê 行動 lām chò-hóe, 所以 2 ê gín-á 往往是--nih ê 霸王, chi̍t-sut-á 無順 i ê , tō 起性地.

 

3 , 態度明顯軟化, 因為 i 已經 ē-tàng 接受 ka-tī 實在無 siáⁿ-mih 權力 事實. M̄-koh, iáu 有反常, 通常 ài kúi-nā , chē-che ̄挫敗, chiah ē --. Superman, 小飛俠 故事, siōng chit-ê 年歲 歡迎, 飛天 chǹg iáu in ê .

 

來到青春少年期, Superman bē-tàng 滿足--a, 肉體 kap 能力有限造成 限制感 jú jú , 所有 個體 ài tī「社團」--nih, 靠合作維持生存. 1 ê 個體 tī 團體--nih lóng siáⁿ 特殊性, 個人認知 kap 侷限, 被迫 hām 其他個體有距離.

 

tī 個體界限--nih ê 孤鳥是真寂寞--ê. 心理學講, 神經衰弱患者是當然無爽快或者被傷害 經驗, 認為外在世界充滿危險, 敵意, 混亂 khah 缺乏. Chit 種人 認知, 個體界限是保護, 寂寞 hō͘ in 安全感. M̄-koh大部份人感覺孤鳥是 bē-tàng 忍受--ê, chiok ài 逃出 chit-ê á, 期待 hām 外界結合. 墜落戀愛網 經驗 hō͘ 人「暫時」脫離寂寞.

(後 1 期繼續)

 

 

 

蘭嶼記情 (3)

Bûn-ngá

 

4.

傍晚時刻,太陽的熱力減弱了。我從疲倦的睡意中醒來,正想到沙灘上去看海,清子果然依約前來。清子還帶了一位朋友。

 

DADAFESTEM。我嘗試著用剛學來的雅美語和對方打招呼。妳好啊!妳會說雅美語呀?我是清子的表妹,我名叫春菊。春菊?這個取了漢人名字的女孩有一雙明媚的大眼睛,由兩排濃密的睫毛覆蓋著。難怪有人說眼睛是靈魂之窗,那兩排睫毛可真的像窗哪!春菊在航警局上班,她說早上在機場看到我了。清子與春菊討論了一下,決定我們可以先去東清部落,到她們的一位親戚家裡吃晚餐。

 

從蘭嶼別館出發,往逆時鐘方向,經過青青草原、核廢料儲存場、野銀部落後就到東清了。東清灣是蘭嶼島最大的沙灘。天氣好的時候,雅美族男人會把獨木舟推到這片柔軟的沙灘上,從這裡出海去捕魚。

 

我照樣跨上清子的摩托車後座,春菊則騎著另一輛光陽90。黃昏的海風強勁地穿過我們飛揚的長髮呼嘯而去。迎面而來的是豐富的景觀以及壯麗的色彩。在我們右手邊的海,罩上了一層橙子色的夕陽餘輝,連海面而上的天空撒滿了玫瑰紅與亮金橘的晚霞。左手邊的山和偶爾出現的田野,則呈現深淺不同層次的綠。

 

蘭嶼位於世界三大熱帶雨林東南亞系統的最北界,既有雨林形相,又同時兼具海岸植群的特徵。沿途我們經過許多茂盛的森林,其中夾雜著台東龍眼、麵包樹、毛柿、大葉山、蘭嶼赤楠和檳榔等等。田野裡可以看到綠般的馬尼拉芝與松葉牡丹的花海點綴著水芋田。這樣的景緻讓我想起了高更的畫筆下的大溪地。

 

摩托車過了青青草原,眼前突然出現一片水泥建築物。春菊吆喝了一聲,兩輛摩托車都減速停止了。表姐妹低頭禱告,唸唸有詞。我問她們發生了什麼事。她們說雅美人路經這裡一定要禱告,因為這裡有惡靈。惡靈指的是核廢料儲存場。

 

1980年,中國國民黨政府把第一批1萬零8桶的核廢料運進蘭嶼。雅美族人指控政府欺騙原住民,因為他們以為當初興建的是魚罐頭工廠。而在同一年蘭嶼才有火力發電廠與簡易的自來水設備。雅美族人才剛開始擁有基本的民生必須的水電,卻承受了人類科技文明的恐怖垃圾。我的心頓時激起惆悵與感傷。我們默默地朝東清前進。

 

到達表姐妹家的時候,天色已經暗了。主人把晚餐安頓在屋外的涼棚下。DADAFESTEMGARBEGON。我們分別向主人夫婦問好。主人夫婦分別是表姐妹的堂姐和表哥。在這個小島嶼上,好像每個人彼此都是親戚。我跟著清子和春菊喊哥哥、姐姐。GARGAR

 

GARGAR準備了水煮芋頭SHESHELI、飛魚乾LIBANBAN和其他許多食物。由於GARGAR多年前在台灣工作過,烹飪方式與漢人差不多。飛魚乾加了青蔥和紅辣椒起用大火炒,味道鮮美,口感顯酥脆。大夥兒喝起啤酒。主人家的孩子與鄰居的孩子喧囂地追逐戲鬧,他們捉弄著一群覓食的豬。GUISH豬是雅美族人珍貴的蛋白質來源,也是慶典必備的祭品。一隻大膽的GUISH踱步嗅聞著食物的味道,仰起頭盯著我不動。遠處東清灣傳來浪潮拍打的聲音。每個人都醉了。清醒的只有夜空裡的星子們。

( 1 期繼續)

 

 

1 (2)

Noya

 

A-hi i 菜市́ á tńg--來 ê tō beh óa tàu--a, i mi̍h-kiāⁿ khǹg--leh 緊去 chhan tu tg. Chit-chūn m 2 ê chiah chhiám 踏入門.

 

「Ma-ma, 姨婆 in tau ê -kiáⁿ chiok kó͘-chui--ê neh!」A-kok chi̍t tńg 來到厝 t sûi chông kā A-hi phín.

 

「有比 lí  khah kó͘-chui--無 ?」A-hi 笑面神看 in hāu-seⁿ.

 

「Ga khah kó͘-chui ! Ga koh 有看 tio̍h -kiáⁿ teh suh 奶--ouh !」

 

n-ne o͘h ! 豬-kiáⁿ 腹肚 iau teh suh 奶, ah lí 2腹肚iau--無?」

 

, 腹肚 chiok iau--ê, 一直 ku-lu ku-lu 叫.」

 

n-ne l去大廳陪 a-m, ma-ma liam-mi 來煮, 煮好 chiah kā lí hoah, 好--無?」

 

A-kok 1 聲好 t sûi phiu 去頭前大廳. 無 1 久, A-hi t chhan 好叫 ta̍k-ê chih-tu--a.

 

E-po͘ , thèng-hu 日頭 khah hiah mê 時, A-hi in 3 ê 人來到庄--nih ê 拜拜, A-hi 免講 mā kā 畫筆 kap 簿 chah tī 身軀邊.

 

Cht-ka o͘-j-sng tī -kha 泡茶行棋, cht-ka gn- t廟埕 sg bih-sio-chhe.「Kap ga gn- ê kng 款, lng 無變.」A-hi n看廟埕 ê 形影, n準備 beh 畫圖.

 

「Lm先拜了 chiah 畫.」In a母話講 soah t A-kok 行入去廟--nih. A-hi te tkha-chhng mā 入去拜拜.

 

拜了, A-hi kng 1 ê 樓梯 khm 坐, ha ê 老歲á, e ê o͘-j-sng, siah 甘蔗 ê a-sng, 走 sio-jiok ê gn-, lng pìⁿ i 畫筆-kha ê 形影. 畫 kah 日頭 beh 落山--a, in 老母 teh hoah, chiah k ki-si 收收--leh, eng beh 去大伯 in tau chih 暗.

(1期繼續)