[頭頁]

TGB通訊》 001~060

 

058 2004.07

Pi-thâu-pòe行踏 / Bō͘-chin

西螺采風行踏記事 / Sìn-chì

對社區改造ê思考 / Chùn-iân

hànê Pi-thâu / Gî-chin

O͘-eng之戀 / Gî-chēng

學習尊重 / Gî-lîn

Hông犧牲ê農民 / Chiau-hông

tī toh? / Tek-hôa

雲林縣ê農村體驗 / Phòe-soan

對社區改造ê感觸 / Î-kun

Lán tehchhöe siá°? / Tōa-thâu-liân

Ui-chì--ê phoe

 

059 2004.08

1 SOI / Ui-chì

Pi-thâu-pòe / Tek-hôa

參加台語生活營ê感想 / Ì-lêng

『酪梨牛奶』 / Tōa-thâu-liân

 

060 2004.09

TGB同窗會 / Tek-hôa

原住民問題ê反省 / Gî-lîn

家庭母語教育ê重要 / Gî-chin

外國新娘 / Tek-hôa

á phīⁿ tio̍hkâng ê氣味 / Ui-chì

 

 

055 2004.04

空思夢想ê民主夢 / Sakoas

永遠ê櫻花 / Î-kun

228 ê chái / Sin

228牽手活動ê感想

    Tek-hôa ~2004.02.28.

    Taco ~2004.02.29.

    Tōa-thâu-liân ~2004.03.01.

    N.C.U. ~2004.03.04.

    Gî-chēng ~2004.03.12.

    Î-kun ~2004.03.22.

    Bō͘-chin ~2004.03.28.

人間百合~6 / 林長昇̀

左右ê辯證 / Sin

良榮兄寫--ê phoe

 Sin--ê phoe

 

056 2004.05

Lán是頭人êjí-á / Tek-hôa

Lyiking Yuma / Tek-hôa

回應 / Ui-chì

傷痕 / Kaut

Kavalan a-má / Tōa-thâu-liân

 

057 2004.06

Góa看社區運動 / Chiau-hông

請老師hō͘學生正確ê觀念 / Sìn-chì

Ui-chì--ê phoe

Chit kái góan beh bú--ê / Tōa-thâu-liân

回應《霧社事件》 / Tek-hôa

Voyu Lâu--ê phoe

 

052 2004.01

日本經驗 / Tōa-thâu-liân

千百里外ê對話 / Tek-hôa

溪邊ê / Gio̍k-hōng

人間百合~3 / 林長昇̀

053 2004.02

 / Ui-chì

4-kha-á kap桂竹 / Tōa-thâu X

人間百合~4 / 林長昇̀

Ui-chì--ê phoe

 

054 2004.03

消失ê 228 / Tōa-thâu-liân

無魚蝦mā? / Pasuya

人間百合~5 / 林長昇̀

Siá hō͘ Ui-chì ê phoe / Éng-tek

049 2003.10

福仁兄 / Ui-chì

宣戰 / Sin

3分地ê / Tōa-thâu-liân

050 2003.11

歷史ê大賊kó͘ / Tek-hôa

參加「台灣母語社團聯盟」活動了 / Gî-chēng

    回應01 / Tōa-thâu-liân

    回應02 / Ui-chì

    回應03 / Chiau-hông

勞動者ê社會哲學 / Ui-chì

人間百合~1 / 林長昇̀

051 2003.12

Kaboasoa, m̄是『吉貝耍! / Pasuya

人間百合~2 / 林長昇̀

Malcolm X

   Góa khoàⁿ Malcolm X / Gî-lîn

    印象chiokê幾句話 / Ui-chì

    美國烏人! 台灣人! / Ui-chi

    電影看soah / Tōa-thâu-liân

A瑤班長 / Gio̍k-hōng

 

046 2003.07

道德thâi! / Tek-hôa

Lán beh追求siáⁿ? / Ui-chì

Tân Phek-siū bo̍k-su siá--lâi ê phoe

犧牲chit代救後代 / Ui-chì

明石元二郎kap台灣 /͘ 楊碧川

047 2003.08

平埔má tiām-tiām tehchhōa / Tōa-thâu-liân

蜈蚣崙 / Gî-chēng

23ê對話 / Bō͘-chin

Góa是番! / Ui-chì

活水 / Tek-hôa

 

048 2003.09

TGB南台灣行踏記事 / Tōa-thâu-liân

中華台灣國? / Pasuya

Taⁿ新故鄉 / Ui-chì

Akap a-má ê故事(3) / A-iàn

043 2003.04

ê開始 / Gî-lîn

Góankap góan故鄉ê故事 / 鄭玉鳳

PIEPIA / Voyu e Yakumangana

Ji̍t-kì / Sìn-chì

孤女ê願望 / Tōa-thâu-liân

危機 / Chùn-hông

Góa tī政大台文社 / Ui-chì  

Kian-tēng Put-î / Ia̍p Éng-tek  

 

044 2003.05

Góa ê信心走去toeh? / Gî-chēng

慈林 / Ui-chì

Akap a-má ê故事(1) / A-iàn

面對ka-tī / Gî-lîn

Hioh-kôaⁿ / Kiàn-tì  

 

 

045 2003.06

Behsiáⁿ-mih? / Pasuya

Ke-thâu phêng-lūn-ka / Éng-tek

Siông--ko siá--lâi ê phoe

Hiông-hiông / Taco

Chit-ê所在, chia ê----花蓮 / Gî-lîn

Akap a-má ê故事(2) / A-iàn

危機tō是轉機 / Tōa-thâu-liân

040 2003.01

駛計程á ê--á / Pasuya

AA(02) / 鄭玉鳳

無立場ê立場 / Voya Lâu

Aê心聲 / Ngá-kî

二二八kap góa / Gî-chēng

陳勇志看台灣(02) / 陳勇志

 

041 2003.02

228 beh chhòng siá? / Ui-chì

A-bêng / Pasuya

性命ê Kha-jiah / Tek-hôa

衝出封鎖線 / A-chiak

AA(03) / 鄭玉鳳

Tāi-sam出世Hit 1 / 賴青松

042 2003.03

埔里 / Bō͘-chin

統派勢力koh teh反本土化! / Tek-hôa

母語教育kámchha̍k--ê魚刺? / Tōa-thâu-liân

Góa228 / Ui-chì

Kiàn-nā 228 / Ia̍p Éng-tek  

037 2002.10

請老師誠懇來kap社會對話! / Tek-hôa

管家beh造反 / Noya

老師ê理解kap誤解 / Thài-thèu 

Chò-hóe來鬥爭! / Niû-á 

鳳珍對928遊行文章ê感想 

038 2002.11

Hakaw Utux (靈魂橋) / Yawas

韌性 / Tōa-thâu-liân

旭川 / Ui-chì

『小蜜蜂』/ Chiau-hông

1laká ê Pachiluh / Chiau-hông  

039 2002.12

入秋ê淡水街á / Ngá-kî

Bē-hoa ê火母 / Tek-hôa

陳勇志看台灣(01) / 陳勇志

AA(01) / 鄭玉鳳

故鄉ê A-pà / 艾萱  

運動ê敵人是...... / Ui-chì

 

034 2002.07

運動就是生活ê實踐! / Tōa-thâu-liân

GóaCha-bó͘ / Bō͘-chin  

「本土化」就會tàng hiah粗魯? / Sakoas  

左右ê辯證 / Sin

035 2002.08

任務! / Bō͘-chin  

台灣奴隸島 / Tek-hôa

--ê Hō-jiah / Tōa-thâu-liân  

少年新主人, iukiuoasuh! / Tōa-thâu-liân  

 

036 2002.09

社運kap政治ài有界線

á / Bō͘-chin

Hō͘ Taco / Ám-po͘-chê  

031 2002.04

政府做tong-kóng, 人民是giàn! / Sokoas

親像lā-hiō / Sin  

Chhêng-á / Kiàn-tì  

Kin-khong ê gín-á / Hông-lé 

薑肉 / Ui-chì  

siû ê台北城 / Têng-soan  

怪奇ê大學生 / Sin

火金姑 / Sin

 

032 2002.05

看著海翁 / Tōa-thâu-liân

Mài / Kaut  

Kha-sian beh講話 / A-hi 

NIVEA / Ui-chì  

老人 / Kiàn-tì  

 

033 2002.06

文化霸權, 地頭戰kap智識份子ê角色 / Thài-thèu 

Pō͘ 1 粒檳榔 / Kaut  

Siáⁿ-mih是台灣文學? / Ui-chì  

政大台文社teh chhòng siáⁿ?  / 政大台文社

 

028 2002.01

ê時代ùi chit-má開始 / Tiông-seng

3ê媽祖婆 / Taco  

Chùi / Kin-io̍k  

惡夢 / A-mi  

自由ê所在 / Ngá-kî  

siùⁿ  / Tōa-thâu-liân  

Cha-bó͘ gín-á / Tiu-liāu, Gî  

冰庫kam烘爐 / Ui-chì  

反省 / Chēng-gî  

 

029 2002.02

對抗cha-bó͘ê戰爭 / Tōa-thâu-liân

! siáⁿ siâu! / Sin  

Góa ê電話簿á / Gî-hūi  

新毒瘤ê àu戲 / Kaut 

Kámgóa活了siuⁿ認真? / Ui-chì  

Lán ê奇蹟, in ê奇蹟 / Chùn-hông  

母親ê腫瘤 / Hô-hūi  

 

030 2002.03

會驚, lí tng teh! / Ui-chì

Tháu-pàng / Tōa-thâu-liân  

Góa心內所想--ê / Hô-hūi 

感謝 / Kaut  

tī市議員選舉chìn / Kiàn-tì  

Sit-gip ê Put-hàu-chú / Ji̍t-tiōng 

Ún iâ° / A-hi  

載貨ê日子 / Ui-chì  

Gōng kiáⁿ婿-1 / 杜宏禮

Gōng kiáⁿ婿-2 / 杜宏禮̀  

bē-sái食掉gín-á ê未來 / Sin 

苦戀 / Kiàn-tì  

 

025 2001.10

Phòa Pē / A-mi

chhoah / Pasuya  

我有罪! / Siáu-thêng  

我有1個夢 / A-kim  

Góa ê故鄉? / A-thêng  

Chiok kàn! / Ui-chì  

 

026 2001.11

觀音山 / Chiau-hông

落雨天 / Chùn-hông  

台語ê世界, 清涼ê空氣 / A-mi  

 / Tiu-liāu, Gî  

2個枋á (skateboard)少年家 / Ui-chì  

政治犯 / Kiàn-tì 

電話 / Abon  

台文社2001『國慶日』聲明 / 政大台文社  

 / Kiàn-tì  

 

027 2001.12

Lady First / Ui-chì

柴枋á kap皇帝豆 / A-mi  

紅標米酒ê鬼魂 / Sin  

Siû / Ui-chì  

台灣文化社 / Ji̍t-tiōng  

 / Kin-io̍k  

au咖啡ê滋味 / Kiàn-tì  

教官趕bē! / Pasuya  

政客 / Kiàn-tì  

 

022 2001.07

土地是人ê根─kap松哥談台灣社會

Ùi批判施明德看著台灣社會hām lán m̄敢面對ê

    ka-tī / 政大台文社

 

023 2001.08

再會! 2001 ê-- / Tōa-thâu-liân

Thàuê日子 / Liāu Èng-gí  

可憐ê台北人 / Taco  

台語文法中抽象思考 ê困難 / Sûn-sèng  

我思念 / Bō͘-chin  

ê故鄉 / Chiau-hông  

ê想法 / Lī-lī  

大學生 / Kiàn-tì

 

024 2001.09

熱情 / Tōa-thâu-liân

Kap文化結連理 / Ji̍t-tiōng

Ài liàn-tg / I-sôan

Beh Chè S? / A-thêng

Kin-ik Sim Būn-būn / Kin-io̍k

Phah拚新世界 / Li̍p-thêng

Ǹg / Sim-lêng

食飯ê暗暝 / Taco

今年ê生活 / Gî-hūi

Góa ê感想 / Lī-lī

台灣chiâⁿ súi / Sim-lêng

Hak-fa tui-fa / Thài-thèu

食茶ê時間 / Kin-io̍k

心內話 / Iū-lêng

Kham-pa-te! / Ui-chì

 

019 2001.04

歷史ài開始清算!224反核遊行聲明

Hit pha火─224反核遊行記事 / Ui-chì  

224 hit 1 / Tōa-thâu-liân  

政大台文社2001/02/28聲明  

San-pan / Lîm Hō͘-chō͘  

 

020 2001.05

beh tńg來種作! / Pasuya

行過山kha hit條路 / Kiàn-tì  

樹林á山頂 / Ui-chì  

Hiáⁿê孤燈─記念鄭南榕 / Little Phoa

 

021 2001.06

kha--ê jiok鹿  穿鞋--ê食肉 / Ui-chì

牛寮á ê故事 / Tōa-thâu-liân  

人民─憲法課ê啟示 / Kiàn-tì  

暗暝 / Tiông-seng  

期待 / Sakoas  

苦行者行ê / Little Phoa  

E-po͘ 4點中晝tǹg / Kiàn-tì  

 

016 2001.01

「神 聖」ê聖誕節 / Kiàn-tì

「金」光閃閃ê X’mas / Chùn-hông  

Ùi X’mas想起...... / Ui-chì  

水沙連 / Chì-úi  

chhái siâu, siáⁿ siâu! / Little Phoa

 

017 2001.02

Lán ê未來lán ê / Tiông-seng

有火ê土地 / Tōa-thâu

Giâ  講話 / Tōa-thâu-liân  

落雨天ê車窗 / Ui-chì  

台北落雨天 / Kiàn-tì 

反形ê時代 / Tek-hôa

 

018 2001.03

咖啡店 / Abon

--ê暗暝 / Tiông-seng

 

013 2000.10

Siáⁿ-mihHō-ló沙文主義」? / Tek-hôa

鳳凰花 / A-thêng

魚肉 (2) / Abon  

Thái-ko  / Little Phoa

 

014 2000.11

越南獨立宣言

魚肉 (3) / Abon

 

015 2000.12

Bóng4週年  / Tōa-thâu-liân

Àu戲拖棚  / Sakoas 

中秋 / Kiàn-tì  

10月天 / Little Phoa  

魚肉 (4) / Abon

 

010 2000.07

脫華kap建國kap Loonng談台灣社會

 

011 2000.08

夢 / Tōa-thâu-liân

012 2000.09

魚肉 (1)  / Abon

半年圓  / Tōa-thâu-liân  

離開故鄉hiah chē / Ui-chì  

Hō͘--lí / Bûn-pe̍h  

Pōngkap防空壕  / Lîm Hō͘-chō͘

 

007 2000.04

東北風吹--ê花蓮 / Tōa-thâu-liân

Phah lā  / 宜慧

壓迫猶原teh壓迫  / Pasuya  

參加世界台語文化營  / 唐聿

 

008 2000.05

上北火車 / Abon

宜慧寫ê / 宜慧

Khú-loh / Tōa-thâu-liân

 

009 2000.06

考試  / Abon

草根英魂 / Little Phoa

Giâ  / Tōa-thâu-liân 

 

004 2000.01

語言kám1種工具? / Abon

有題目 / Siáu-thêng

無題目 / A-kim  

1999政大台語演講比賽 / A-bî

 

005 2000.02

Siáng歧視siáng? / Tek-hôa

對土地ê感情 / 雅玲

等待湧koh!  / Pasuya

  

006 2000.03

6屆世界台語文化營 / Abon

自焚者 / Pasuya

001 1999.10

921大地動 / Tek-hôa

來去生活營 / Abon

1 pái生活營ê經驗 / Tōa-thâu  

生活營了後 / Tek-hôa

Kám koh beh kek-tiām-tiām! / Tōa-thâu-liân

002 1999.11

台語生活營 / Abon

學校ê『差別待遇』 / Tōa-thâu-liân

Hō͘ i ê 1 phoe  / Tōa-thâu  

Góa1 / Bah-chàng

思念ê雨聲 / Noya

003 1999.12

這款體制 / Pasuya

無水teh『焦慮』 / Tōa-thâu-liân

TGB通訊  / Abon