T G B

Ha̍k-seng Tâi-ôan Gí-bûn Chhiok-chìn-hōe

學 生 台 灣 語 文 促 進 會

 

 

 

TGB通訊

TGB活動

TGB歷史  

植物台灣名

白話字影像

 

2019.05.19 Update

請先安裝台語Unicode字型

 

  楊碧川編著《威瑪共和國

 

  楊碧川編著《市民社會史

 

  楊碧川編著《琉球•沖繩

 

 

 

 

  2019.05.19 紀念詹益樺

 

   

自本期(154)開始,線上閱讀《TGB通訊》 請到http://taioanchouhap.pixnet.net/blog

TGB通訊》ùi 1999年到taⁿ, 已經行過15, 出刊180, 內底有goán對台灣社會ê觀察kap批判, 對運動ê反省kap檢討, 對生活對教育ê記錄, goán盡力思想基礎khang-khòe ê 1部份. Goán ê基礎khang-khòe iû-goân ē繼續, m̄-koh beh先暫停紙本出刊, 續落來文章ē直接發表台灣組合 ê BLOG: http://taioanchouhap.pixnet.net/blog , 請ta̍k-ê繼續指教!

TGB通訊》1999至今,已經15出刊180,裡面我們對台灣社會觀察批判對運動反省檢討對生活對教育記錄我們盡力思想基礎工作的一部份。我們的基礎工作仍然會繼續,不過將先暫停紙本出刊,接下來文章直接發表台灣組合BLOGhttp://taioanchouhap.pixnet.net/blog,請大家繼續指教

 

 

TGB通訊》第61期開始增加華文對照版

 

   

TGB學生台灣語文促進會

(25199)淡水郵政129號信箱

taioan.chouhap@gmail.com